مجله صنعت صدا و تصویر

درصورت تمایل به اشتراک مجله صنعت صدا و تصویر  پس ار واریز وجه موردنظر نشریه به  آدرس دقیق پستی شما  ارسال خواهد گردید. و اصل رسید را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید. برای تمدید اشتراک ارسال درصورتی که تغییر آدرس نداشته باشید ارسال رسید پرداخت هزیته اشتراک کافی خواهد بود.

درصورت تمایل به اشتراک مجله صنعت صدا و تصویر  پس ار واریز وجه موردنظر نشریه به  آدرس دقیق پستی شما  ارسال خواهد گردید. و اصل رسید را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید. برای تمدید اشتراک ارسال درصورتی که تغییر آدرس نداشته باشید ارسال رسید پرداخت هزیته اشتراک کافی خواهد بود.

بیشتر

مجله صنعت صدا و تصویر هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.